Privacyverklaring Kempenaar Motoren

Versie: 12 november 2020

Over ons

De website www.kempenaarmotoren.nl wordt beheerd door Kempenaar Motoren uit Twello. Kempenaar Motoren is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze gegevens zijn:
Kempenaar Motoren
Acacialaan 27
7391 JV Twello
Tel.: 06 – 53 19 98 34
E-mail: info@kempenaarmotoren.nl
KvK: 08077814

Waarom deze privacyverklaring?

Als bedrijf zijn wij verplicht u te informeren over hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Wat gebeurt hiermee? Met welk doel? En hoe worden ze bewaard en beveiligd? Dat en meer staat beschreven in deze privacyverklaring. We hebben ons uiterste best gedaan deze voor u zo volledig, beknopt, transparant, begrijpelijk en toegankelijk mogelijk te maken. We hopen dat dit gelukt is. Is er desondanks iets niet duidelijk of heeft u een vraag over een specifiek onderdeel uit deze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via info@kempenaarmotoren.nl

Kempenaar Motoren verzamelt en verwerkt alleen persoonlijke gegevens als je deze bewust aan ons hebt verstrekt. Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen en namen en gebruiken deze alleen voor dat doel waarvoor ze écht nodig zijn. We doen dus niks geks met uw gegevens en zullen deze al helemaal niet verkopen. Uw persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijke informatie behandeld.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Waarvoor hebben we deze persoonsgegevens nodig?

Uw gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Uw naam en e-mailadres die u invult op het contactformulier op deze website worden alleen gebruikt om u een reactie te kunnen geven.
 • Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van Kempenaar Motoren dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen voor het versturen van een offerte, het beantwoorden van berichten en het versturen van facturen.
 • Het analyseren van het bezoekersgedrag ter verbetering van onze website. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics (zie ook het onderdeel Cookies). Wij ontvangen daarbij geen IP-adressen of andere persoonsgegevens.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wij nemen geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens.

Delen we je persoonsgegevens met derden?

Kempenaar Motoren verstrekt geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer worden uw gegevens wel verstrekt aan derden?

 • Administratiekantoor / belastingadviseur: voor inzage in facturen met adresgegevens
 • Websitehoster: voor de opslag van gegevens uit de formulieren op onze website
 • Google Analytics: voor het analyseren van bezoekgegevens van onze website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

Wij zullen uw gegevens nooit langer dan nodig bewaren dan strikt noodzakelijk. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via info@kempenaarmotoren.nl

 • De gegevens van potentiële klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt.
 • De gegevens van bestaande klanten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatste opdracht.
 • De gegevens (administratie) in ons administratiesysteem bewaren we tenminste zeven jaar. Dit is onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen één jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
 • De analytische gegevens worden in ons Google Analytics account maximaal 26 maanden bewaard en zijn geanonimiseerd.

Je gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?

U heeft het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen op dit verzoek schriftelijk in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u ons verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij u in het verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zullen wij in ieder geval binnen vier weken reageren.
Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek in dat geval mailen naar info@kempenaarmotoren.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Verder willen we u erop wijzen dat u – mocht er aanleiding toe zijn – de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. En nemen hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herkent u aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://). Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kempenaarmotoren.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Indien wij besluiten onze privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u vragen of verzoeken heeft over ons privacybeleid, dan kunt u dit ons laten weten door een e-mail te sturen naar info@kempenaarmotoren.nl